Adatvédelem

Az Nyomdastúdió Kft. stábja elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. Célunk, hogy folyamatosan fejlesszük az Önnek nyújtott szolgáltatásokat, és lépést tartsunk a technológiai fejlődéssel. Az Önnek nyújtott szolgáltatások kiemelkedő minősége érdekében felhasználjuk az Öntől kapott információkat, ugyanakkor védjük is az Ön személyes adatait.

A személyes adatok (az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés) kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatjuk mint a weboldalt igénybe vevő  felhasználót (Felhasználót) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveinkről és gyakorlatunkról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használatával Ön mint Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.

Mivel szolgáltatásunkban a jövőben változások várhatók, adatvédelmi szabályaink is módosulhatnak. Az Adatvédelmi Szabályzat bármiféle módosítása esetén a változásokról ezen az oldalon beszámolunk, és a jelen szabályzat végén leírt módon értesítjük Önt.

1. Az adatkezelő megnevezése

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.

Adatkezelő: Nyomdastúdió Kft

Székhely: 1108 Budapest, Gyömrői út 140

Nyilvántartási szám és nyilvántartó bíróság: c.g 01 09 885444, Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Elektronikus levélcím: info@printmaster.hu

Adószám: 14025941-2-42

2. A személyes adatok védelme érdekében tett biztonsági intézkedések

Az internetes információtovábbítás nem tekinthető 100%-osan biztonságosnak, ám társaságunk mindent megtesz az Ön által átadott információk védelméért, hogy biztosítsa a megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. Adatbázisainkat és szervereinket fejlett tűzfal-technológiák védik a külső behatolók ellen.

Ugyanakkor a fiókjához való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében Önnek is gondoskodnia kell jelszava védelméről, titkosságáról. Ezenkívül ez a webhely számos, más webhelyekre mutató linket tartalmaz. A Nyomdastúdió Kft nem felelős az így elért webhelyek szolgáltatóinak adatkezeléséért. Nem garantált, hogy a többi webhely is hasonló intézkedésekkel óvja a személyes adatait, így rendszereik használata előtt olvassa át figyelmesen az érintett oldalak adatvédelmi szabályzatait.

A printmaster.hu  weboldal https kapcsolaton keresztül érhető el, vagyis SSL titkosítást használ az adatok védelmében. Ez azt jelenti, hogy a weboldalra látogatáskor a Felhasználó számítógépe és az printmaster.hu kiszolgálója közötti kapcsolat titkosított. A titkosítás garantálja azt, hogy a weboldalon az adatbevitel során megadott adatok harmadik fél részére nem elérhetők.

A printmaster.hu szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön (mint adatközlő) felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Az adatok valóságnak való megfeleléséért a felelősség Önt mint Felhasználót terheli.

3.1 Az oldalra látogatók adatainak kezelése


Felhasználóinkat a cookie technológia segíti a webhelyen való hatékony navigálásban. Harmadik felek is elhelyezhetnek cookie-kat a weboldalon a reklámok nyomon követése érdekében. A cookie egy kis szövegfájl, amely az Ön merevlemezére kerül. Webhelyünk különböző pontjain a rendszer lekéri a cookie-t az Ön böngészőjétől, hogy előhívhassa a tárolt információkat. A cookie-hoz esetenként egy egyedi szám tartozik, amely alapján a rendszer meg tudja határozni az Ön felhasználói azonosítóját és beállításait. Így Önnek nem kell mindig elvégeznie ugyanazokat a beállításokat. Az Ön webhely használati szokásainak ismeretében a tartalmakat és a szolgáltatásokat jobban hozzá tudjuk igazítani az Ön igényeihez. A cookie nem tartalmaz olyan információkat, amelyek segítségével mások azonosíthatják Önt, és más weboldalak nem tudnak hozzáférni az Ön számítógépén tárolt adatokhoz. A legtöbb cookie „ideiglenes cookie”, ami azt jelenti, hogy a munkamenet végén automatikusan törlődik. Webhelyünk használata érdekében jelenleg böngészőjét úgy kell beállítania, hogy engedélyezze a cookie-kat.

3.2. Bennünket kereső Felhasználók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: bennünket keresők kiszolgálása abból a célból, hogy esetük ellátására vonatkozóan megfelelő ajánlatot kapjanak, a keresőknek a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása és ezáltal illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, statisztikai adatgyűjtés, kapcsolattartás és célzott megkeresés a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatás fejlesztése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésére az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre:

Hírlevélre való felíratkozás : A felíratkozás során kötelezően meg kell adnia nevét, email címét. A regisztráció során önkéntesen megadhatja teljes nevét, pontos lakcímét (közterület, házszám), valamint telefonszámát. A regisztráció során megadott adatok a regisztrációt követően tetszőlegesen módosíthatók.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – a regisztráció törléséig áll fenn. 

Adatok törlése: A regisztrációs adatok törlését e-mailben kérheti az info@printmaster.hu címen.

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésére az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ rendelkezései alapján kerül sor.


4. Az összegyűjtött információk felhasználása

Az adatkezelés a jelen szabályzatban meghatározott célokból is kizárólag a törvényekben és jelen szabályzatban meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a megjelölt célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.


Adatfeldolgozás

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése és a számlázás körében adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók (azon természetes és jogi személyes, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyek az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végeznek) a hatályos jogszabályok keretei között végzik adatfeldolgozói tevékenységük.

A szolgáltatás igénybevétele során jelenleg a következő webszerver szolgáltató működik közre: 

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálása érdekében igénybe vesszük a Google Analytics szoftvert. Ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. mint adatfeldolgozó jár el. A Google a webanalitikai szolgáltatás során „cookie”-kat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „cookie” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „cookie” használatát, azonban ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak Google általi feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. A Google részletes „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacypolicy.html honlapon érhetőek el.

5. Jogorvoslat és panaszkezelés

Ön mint Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Nyomdastúdió Kft által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról az info@printmaster.hu email címre küldött levél útján. A Nyomdastúdió Kft a kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, a Nyomdastúdió Kft által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adjuk meg a kért tájékoztatást.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelme esetén 2012. január 1-jét követően megyei bírósághoz, a fővárosban a Fővárosi Bírósághoz fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/) előtt.

6. E szabályzat jóváhagyása és módosítása

Weboldalunk használatával, a regisztrációval, jogesetfeladással és a Nyomdastúdió Kft keresztüli nyomda-ügyfél üzenetváltással a Felhasználóink önkéntesen hozzájárulnak adataik a Nyomdastúdió Kft általi kezeléséhez.

A Nyomdastúdió Kft jogosult jelen Adatvédelmi Szabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. Ha megváltoznak adatvédelmi irányelveink, erről a jelen weboldalon tájékoztatjuk Önt, hogy Ön mindig pontosan tudja, mely információkat gyűjtjük össze, mire használjuk őket, és milyen körülmények között adjuk át őket másoknak. A módosított rendelkezések a weboldalon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá Önnel mint Felhasználóval szemben. A módosítás nem érinti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.